Zamknij okno Drukuj dokument

Zasady rekrutacji dzieci

                                                                                              Załącznik nr 4 do Statutu

Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

 1. Nabór dzieci do Przedszkola przeprowadza się w miesiącu marcu każdego roku, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci:

  1. mieszkańcy miasta Lubań;

  2. sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

  3. uczęszczające kolejny rok do Przedszkola;

  4. obojga rodziców pracujących;

  5. matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy; z rodzin zastępczych;

  6. z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);

  7. przy równych z innymi warunkach – dzieci nauczycieli mają pierwszeństwo.

 1. W roku, w którym liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola przekracza liczbę miejsc, o

  przyjęciu decyduje Komisja Społeczna powołana przez dyrektora Przedszkola.

 2. W skład Komisji Społecznej wchodzą:

  1. dyrektor Przedszkola jako przewodniczący

  2. przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

  3. przedstawiciel Rady Rodziców.

 3. W roku, w którym liczba dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor Przedszkola na podstawie wypełnionych i złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.

 4. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Przedszkolu zobowiązani są złożyć w kancelarii Przedszkola prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń.

 5. Rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:

  01 – 31 marzec Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione “Karty

  zgłoszenia dziecka”;

  01 – 15 kwiecień Komisja Społeczna lub dyrektor Przedszkola dokonuje kwalifikacji

  dzieci do Przedszkola na następny rok szkolny;

  16 – 30 kwiecień Przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych

  imienną listę dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz do kogo i w

  jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie

  sprawy.

 6. Do Przedszkola mogą nie zostać przyjęte dzieci, których rodzice zalegają z odpłatnością za Przedszkole.

 7. Decyzje Komisji są protokołowane. Protokół zawiera skład i listę obecności członków Komisji, wykaz dzieci przyjętych i nie przyjętych do Przedszkola oraz podpis pr zewodniczącego i członków Komisji. Protokół kwalifikacji oraz karty zgłoszeń dzieci przechowywane są w kancelarii Przedszkola.

 8. Dla rozpatrywania spraw spornych wniesionych przez rodziców powinna być powołana Komisja Odwoławcza. Skład Komisji Odwoławczej ustala organ prowadzący. Komisja Odwoławcza może dokonywać weryfikacji decyzji Komisji Społecznej.

 9. W miarę wolnych miejsc w Przedszkolu, przyjmowanie dzieci odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, po uprzednim złożeniu wypełnionej “Karty zgłoszenia dziecka” w kancelarii Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2008-02-15 09:48:19
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2008-02-15 09:49:11
Ostatnia zmiana:2008-02-15 09:49:11
Ilość wyświetleń:1837