Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Rady Pedagogicznej

                                                                                      Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr1 w Lubaniu zwana dalej radą, działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)

I. Skład Rady Pedagogicznej

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

  1. dyrektor jako przewodniczący;

  2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w danym roku szkolnym.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Członkowie Rady i zaproszeni goście zabierają głos w kolejności zgłoszeń i zgodnie z

porządkiem obrad, a w sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

II. Termin powoływania rady

 1. Rady plenarne i szkoleniowe powołuje się co najmniej 3 dni przed planowaną Radą.

 2. Rady nadzwyczajne – 1 dzień przed mającym się odbyć posiedzeniem lub w dniu zawiadomienia członków w sytuacjach, gdy zachodzi nagła potrzeba.

III. Tryb powoływania rady oraz czas powoływania rady

 1. Dla realizacji podstawowej funkcji Przedszkola Rady Pedagogiczne zwołuje się następujących okresach:

  1. zebrania plenarne – przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w każdym semestrze w związku z oceną pracy wychowawczo- dydaktycznej.

  2. zebrania nadzwyczajne – wynikające z doraźnych sytuacji,.

 2. Zebrania Rady odbywają się po godzinach pracy nauczycieli.

 3. Czas posiedzenia Rady nie może być dłuższy niż 3 godziny z tym, że omawiany problem musi być zamknięty.

IV. Powoływanie rady

 1. Rady plenarne i szkoleniowe powołuje dyrektor Przedszkola.

 2. Rady nadzwyczajne mogą być organizowane:

  1. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy Rady, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców.

  2. na wniosek organu prowadzącego Przedszkole;

  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

V. Uprawnienia rady

 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy Przedszkola po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

  2. zatwierdzenie programów przedszkola po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

   1. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów, zmiana w tych zestawach nie może jednak nastąpić w ciągu roku szkolnego.

  3. zatwierdzenie Statutu Przedszkola po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

  4. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

  5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

  6. opracowanie regulaminu Rady;

  7. podjęcie uchwały w sprawie wypisania dziecka z placówki zgodnie ze Statutem Przedszkola.

 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy placówki, zwłaszcza ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych oddziałów, przydział grup wiekowych, stałych godzin ponadwymiarowych;

  2. projekt planu finansowego Przedszkola;

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany do Statutu Przedszkola i podejmuje decyzję w sprawie ich uchwalenia.

 4. Rada Pedagogiczna typuje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego i do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora Przedszkola.

 6. W przypadku określonym w pkt. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni.

 7. Zebrania Rady są protokołowane.

VI. Zasady i tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Uchwały są prawomocne wynikiem 50% plus jeden.

 3. Przewodniczący Rady uczestniczy w głosowaniu w przypadku równej ilości głosów, dysponuje jednym dodatkowym głosem.

 4. Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

 5. Przyjmuje się:

  1. głosowanie jawne – w sprawach wychowawczo-dydaktycznych;

  2. głosowanie tajne – dotyczące spraw personalnych.

 1. Uchwały w sprawie wotum nieufności podejmowane są w tajnym głosowaniu większością 3 głosów zaokrąglonych w górę, w obecności wszystkich członków Rady.

 2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

VII. Obowiązki przewodniczącego

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.

 2. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

 3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 4. Realizuje uchwały rady oraz analizuje stopień ich realizacji.

 5. Tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

 6. Inspiruje nauczycieli do podnoszenia poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej, dba o autorytet rady.

VIII. Obowiązki członków rady

 1. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 2. Realizują uchwały rady, nawet gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia.

 3. Współtworzą atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków.

 4. Czynnie uczestniczą we wszystkich zebraniach, w pracach Rady oraz wewnętrznym samodoskonaleniu.

 5. Przestrzegają postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.

 6. Składają przed Radą sprawozdania z wyników badania osiągnięć dzieci oraz z przydzielonych do wykonania zadań.

 7. Członkowie rady są zobowiązani a goście zabierający głos mają prawo zapoznać się z treścią protokołu w terminie 7 dni od jego sporządzenia. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia głosu dotyczącego przebiegu posiedzenia w formie aneksu. Fakt wpłynięcia aneksów odnotowuje się następnym protokole.

 8. Nauczyciele zobowiązani są do zaznajomienia się z protokołem i wnioskami z poprzedniej rady na 3 dni przed następnym zebraniem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Protokolanta powołuje przewodniczący spośród członków rady na okres 1 roku.

 2. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od daty odbycia rady.

 3. Protokoły są podpisywane przez protokolanta i przewodniczącego rady.

 4. Udział członków rady w jej posiedzeniu jest obowiązkowy, odnotowany w protokole rady i potwierdzony podpisem. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona.

 5. Do protokołu można dołączyć różne dokumenty dotyczące posiedzenia jako aneksy.

 6. Książka protokołów winna mieć ponumerowane strony oraz pieczęć Przedszkola.

 7. Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii przedszkola.

 8. Wgląd do księgi protokołów mają:

  1. członkowie rady;

  2. goście biorący udział w posiedzeniu rady;

  3. osoby sprawujące nadzór pedagogiczny

 9. Regulamin i zmiany w nim wprowadza rada w trybie uchwały.

 10. Za zgodność regulaminu z Ustawą i Statutem Przedszkola odpowiada przewodniczący Rady.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr1 w Lubaniu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Lubaniu
mgr Jolanta Stępień

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2008-02-15 09:37:05
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2008-02-15 09:38:07
Ostatnia zmiana:2015-11-06 10:14:12
Ilość wyświetleń:1935

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij