Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Rady Rodziców

                                                                             Załącznik nr 3 do Statutu

Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola i który określa:

   1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

   2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców przedszkola.

II. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

 1. W skład Rada Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 2. Działalnością Rady Rodziców Przedszkola kierują:

  1. przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym;

  2. sekretarz;

  3. skarbnik.

 1. Osoby wymienione w punkcie 2 tworzą Prezydium Rady Rodziców i wybierane są corocznie na jej pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym do pełnienia swej funkcji

 2. Rada Rodziców wybiera w tajnym głosowaniu trzy osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego i dwóch jej członków.

 3. Z przebiegu wyboru przedstawicieli rad oddziałowych, Prezydium i Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

III. Kompetencje Rady Rodziców

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

   1. programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanych przez nauczycieli;

   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

  1. opiniowanie programu i harmonogramu zwiększającego opiekę, efektywność wychowania oraz doskonalenia umiejętności i wiedzy;

  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola;

  3. podejmowanie decyzji w sprawie wyboru ubezpieczyciela dzieci.

IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych członków Rady Rodziców

 1. Prezydium Rady Rodziców kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem pracy Rady, a przede wszystkim:

  1. opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

  2. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady;

  3. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady;

  4. kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady.

 3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady oraz protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców.

 4. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Rady.

 5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością pracy poszczególnych organów Rady z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim:

  1. dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych organów z punktu widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami Rady Rodziców;

  2. dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej poszczególnych organów Rady w zakresie zgodności z przepisami instrukcji dotyczącej zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady.

V. Zasady działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady, ze składek rodziców oraz innych źródeł.

 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w punkcie 2.

 4. Rada Rodziców na wniosek nauczyciela danego oddziału, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki na rzecz Rady.

 5. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w ratach, według aktualnych możliwości finansowych.

 6. Środki Rady mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej Przedszkola

 7. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium za całokształt działalności finansowo-gospodarczej Rady jest skarbnik.

 8. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne w banku.

 9. Na drobne wydatki bieżące Rada może dysponować pogotowiem kasowym na warunkach ogólnie obowiązujących. Wysokość pogotowia kasowego ustala Prezydium Rady.

 10. Na każdą przyjętą do kasy wpłatę wydaje się pokwitowanie. Pokwitowania prowadzi się przebitkowo w “Kwitariuszu przychodowym” Odbitka musi mieć ten sam numer co pokwitowanie wydane wpłacającemu.

 11. Pokwitowania są drukami ścisłego zarachowania i muszą być ponumerowane. Numerację kontynuuje się aż do wyczerpania blankietów. Na okładce każdego kwitariusza umieszcza się klauzulę następującej treści “Kwitariusz zawiera…….. blankietów pokwitowań od nr……..do nr….”. Klauzulę podpisują przewodniczący i skarbnik Rady lub osoby przez nie upoważnione.

 12. Za podstawę rozliczenia wydatków powinny służyć oryginalne dowody księgowe tj rachunki (faktury).

 13. W razie niemożności otrzymania oryginalnej faktury na udokumentowanie wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę która dokonała wydatku oraz przez świadka tej transakcji.

 14. Do ewidencji dochodów i wydatków Rady oraz ewidencjonowania wydatków służy uproszczona księga dochodów i wydatków do której wpisuje się wszystkie operacje finansowe (w porządku chronologicznym). Zapisy księgowe powinny być prowadzone w sposób czytelny i trwały.

 15. Rada Rodziców nie prowadzi gospodarki magazynowej.

VI. Sprawozdawczość i kontrola

 1. Skarbnik Rady składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniach Rady Rodziców lub jej Prezydium. Na początku każdego roku szkolnego, przewodniczący Rady Rodziców lub osoba przez niego upoważniona składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego za ubiegły rok szkolny na plenarnym posiedzeniu Rady łącznie z projektem plany finansowego na nowy rok szkolny.

 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Rady powinny być przeanalizowane przez Komisję Rewizyjną Rady, która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności odpowiedni protokół.

O wynikach dokonanej kontroli i o nasuwających się wnioskach Komisja Rewizyjna informuje każdorazowo Radę Rodziców i dyrektora Przedszkola.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb.

 2. Uchwały Rady Rodziców i jego organów zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności połowy uprawnionych.

 3. W przypadku nie wywiązywania się przez członków Rady Rodziców z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani z pełnionych funkcji.

 4. Na miejsce odwołanych członków, Rada Rodziców wybiera nowych.

 5. Sprawy sporne między Radą Rodziców a dyrektorem Przedszkola lub Radą Pedagogiczna rozstrzygane będą zgodnie ze statutem Przedszkola (& 19).

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin niniejszy został uchwalony na zebraniu Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu w dniu 17.10.2007r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2008-02-15 09:39:59
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2008-02-15 09:40:57
Ostatnia zmiana:2008-02-15 09:50:47
Ilość wyświetleń:1845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij