Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin przedszkola

                                                                                  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBANIU

 1. Czasu pracy Przedszkola.

 2. Praw i obowiązków Rodziców.

 3. Zasad zapisywania i wypisywania dzieci w trakcie roku szkolnego.

 4. Zasad przyprowadzania i odbierania dzieci.

 5. Zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole.

 6. Wyprawki dzieci.

I. Czas pracy Przedszkola

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia.

 2. Przedszkole prowadzi działalność przez 12 miesięcy w roku z miesięczną przerwą wakacyjną.

 3. Termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola.

 4. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora “Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny.

II. Prawa i obowiązki Rodziców

 1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawniania pracy Przedszkola bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu oddział.

 2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o rozwoju dziecka, jego postępach i osiągnięciach oraz pozycji w grupie rówieśników- bezpośrednio od nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

 3. W sprawach spornych Rodzice mają prawo odwoływać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z jednoczesnym zachowaniem drogi służbowej.

 4. Za zgodą Rodziców wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni. O wyborze firmy ubezpieczeniowej decyduje Rada Rodziców. Rodzice którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dzieci powinni oświadczyć to w formie pisemnej.

 5. Rodzice zobowiązani są zawiadomić dyrektora Przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka, a po powrocie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość ponownego uczęszczania wychowanka do Przedszkola.

   

 6. Rodzice powinni:

  1. interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielami oddziału;

  2. brać udział w zebraniach, uczestniczyć w uroczystościach i okazjonalnych spotkaniach;

  3. zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicach poszczególnych oddziałów;

  4. niezwłocznie zgłaszać każdą zmianę kontaktowego numeru telefonu;

  5. regularnie wnosić opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez Przedszkole.

III. Zasady zapisywania oraz wypisywania dzieci w trakcie roku szkolnego

 1. W miarę wolnych miejsc, do Przedszkola przyjmowane są dzieci w ciągu całego roku.

 2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Przedszkolu w trakcie roku szkolnego zobowiązani są złożyć w kancelarii Przedszkola prawidłowo wypełnioną “Kartę zgłoszenia dziecka”

 3. Zamiar wypisania dziecka z Przedszkola Rodzice zgłaszają pisemnie w kancelarii Przedszkola najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym dziecko uczęszcza do Przedszkola czyli przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca, w którym dziecko ma być skreślone z listy wychowanków.

 4. Nauczyciel grupy, z której dziecko zostało wypisane, odnotowuje w dzienniku zajęć datę skreślenia z listy.

 5. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i w porozumieniu z Radą Rodziców w przypadkach określonych w & 35 ust.1 pkt 1-5

IV. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola reguluje § 99 i § 100 Statutu .

Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach ustalonych w ramowym rozkładzie dnia, określonych w “Karcie zapisu dziecka” lub indywidualnie ustalonych z dyrektorem Przedszkola.

 1. W szczególnie uzasadnionych - pojedynczych przypadkach gdy wychowanek nie może być przyprowadzony w ustalonym czasie, fakt późniejszego przybycia dziecka można ustalić z nauczycielką grupy w dniu poprzednim, lub zgłosić telefonicznie w godzinach rannych dnia następnego.

 2. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez inne osoby tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Rodzica.

 3. Przedszkole posiada własny wzór upoważnienia na podstawie którego upoważnienie jest ważne.

 4. Osoby niepełnoletnie upoważnione przez Rodziców do odbioru dziecka muszą mieć ukończone 14 lat.

 5. Rodzice lub osoby upoważnione odbierające dziecko z Przedszkola informują nauczyciela sprawującego opiekę nad wychowankiem o odbiorze dziecka.

 6. Z chwilą odebrania wychowanka z grupy, pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą osoby odbierające.

 7. Rodzicom oraz osobom upoważnionym będącym w stanie nietrzeźwym, dziecko nie będzie wydane z Przedszkola. Do chwili odebrania dziecka przez osobę zapewniającą wychowankowi bezpieczny powrót do domu, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub powiadamia Komisariat Policji.

V. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole

 1. Rodzice, których dzieci przebywają w Przedszkolu i korzystają z posiłków wnoszą opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie.

 2. Wysokość opłaty stałej ustala organ prowadzący Uchwałą Rady Miasta, uwzględniając prawo dziecka do bezpłatnego wychowania i nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w ramach jednorocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 3. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu obejmuje dziennie trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 4. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor Przedszkola na wniosek intendenta.

 5. Odpłatność za Przedszkole rodzice wnoszą z góry do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na nr konta bankowego przedszkola :BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0081 3700.

 6. Przekroczenie ustalonego terminu, powoduje naliczenie odsetek.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu,opłata nie zostanie pobrana. 

 8. Zwrot nadpłaty za wyżywienie dokonywany jest tylko rodzicom lub osobom pisemnie upoważnionym przez rodzica.

 9. Dopuszcza się możliwość zwolnienia Rodziców z opłaty za wyżywienie dziecka, w przypadku i wysokości pokrycia kosztów przez np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 10. Opłata za wyżywienie może być zwiększona o wskaźnik inflacji według informacji GUS.

 11. Decyzję o zwiększeniu opłaty za żywienie podejmuje dyrektor Przedszkola w drodze zarządzenia i z miesięcznym wyprzedzeniem podaje do wiadomości rodzicom.

 12. W przypadku uchylania się Rodziców dziecka od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej regulowania, upoważniony pracownik Referatu Obsługi Przedszkoli:

  1. wysyła Rodzicom pisemne upomnienie (za potwierdzeniem odbioru) wyznaczające termin uregulowania zaległości;

  2. występuje na drogę sądową.

VI. Wyposażenie dziecka

 1. Dziecko przychodzące do Przedszkola powinno posiadać:

  1. kapcie zapewniające możliwość samodzielnego wkładanie i zdejmowania oraz bezpiecznego poruszanie się po budynku Przedszkola;

  2. obuwie umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym

  3. strój gimnastyczny (dzieci4,5 i 6 letnie);

  4. piżamę (dzieci leżakujące);

 2. Wszystkie rzeczy osobiste dzieci powinny być oznakowane. Za zamianę rzeczy nie oznakowanych Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Wykaz przyborów niezbędnych do działalności plastycznej dziecka, przekazuje nauczyciel grupy przy zapisie dziecka do Przedszkola lub na wstępnym zebraniu

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2008-02-15 09:42:30
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2008-02-15 09:43:43
Ostatnia zmiana:2015-11-12 13:07:50
Ilość wyświetleń:2330

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij