Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Procedura awansu zawodowego nauczyciela

                                    PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
                                               w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Lubaniu

Procedurę awansu zawodowego opracowano na podstawie przepisów Ustawy z 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: DZ. U. z  2003 roku  Nr 118,  poz. 1112  z późn. zmianami)
i rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

A. Spełnienie przez nauczyciela następujących warunków:
 

Karta Nauczyciela art.9b ust.1 - Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, obdbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz:
   1. Nauczyciel stażysta - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie
       (komisję powołuje dyrektor przedszkola);
   2. Nauczyciel kontraktowy - zdanie egzaminu przed komisją egzaninacyjną (powołana przez organ 
       prowadzący przedszkole);
   3. Nauczyciel mianowany - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikazyjnej (powołanej przez kuratora
       oświaty) po rozmowie.
Komisje przeprowadzają postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w styczniu i lutym oraz maju, czerwcu i lipcu.


B.  Rozpoczęcie stażu, przerwy w odbywaniu stażu 

Karta Nauczyciela art. 9d ust. 1 - Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora przedszkola.

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa
9 miesięcy. Staż na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują możliwości odmówienia nauczycielowi przez dyrektora przedszkola rozpoczęcia stażu.

W przypadku nawiązania stosunku pracy po 14 września nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca roku szkolnego.
Zgodnie z art. 9d ust. 3 Karty Nauczyciela - Staż przerywa się w przypadku nieobecności nauczyciela
w przedszkolu z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
Staż przedłuża się o czas trwania nieobecności.
Nieobecność dłuższa niż rok powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

C. Przydzielenie opiekuna stażu  

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 4 - Dyrektor przedszkola przydziela opiekuna stażu wyłącznie nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 5 - Zadaniem opiekuna stażu jest pomaganie nauczycielowi, szczególnie
w przygotowaniu i realizacji w zakresie stażu planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

D. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 4 oraz art. 9g ust. 10 - Nauczyciel ma obowiazek opracować plan rozwoju zawodowego.

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r. paragraf  8, pkt 1 - Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
   1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
   2. Uczestniczyć w realizacji działań wykraczających poza obowiązki służbowe.
   3. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać wiedzę
       i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy przedszkola,
       w którym jest zatrudniony - z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju placówki, w której odbywa staż.

G. Zbieranie przez dyrektora informacji o realizacji zadań zaplanowanych przez nayczyciela:

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r. paragraf 7, pkt 3 - Dyrektor przedszkola zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez niego zajęć.

H. Sporządzenie i złożenie do dyrektora przedszkola sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela:
 
Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r.  paragraf 7, pkt 4 - Nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od zakończenia stażu.

I. Sporządzenie oceny dorobku zawodowego za okres stażu:

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 6 - Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor przedszkola w terminie 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uwzględnia w niej stopień realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. Dyrektor podejmuje decyzję:
   1) po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii
       rady rodziców  (nauczyciel stżazysta i kontraktowy);
   2) po zasięgnięciu rady rodziców  (nauczyciel mianowany).

Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
Brak jej opinii nie wstrzymuje jednak postępowania.

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 8 - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania.

Karta Nauczyciela art. 9c ust. 11 - Jeśli ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora przedszkola, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

J. Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego / egzaminacyjnego:

Karta Nauczyciela art. 9d ust. 2 - Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjecie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat
od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

W przypadku niedotrzymania wymienionych terminów nauczyciel zobowiązany jest ponownie odbyć staż
w pełnym wymiarze.

K. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:

Karta Nauczyciela art. 9g ust 1 - Komisję powołuje dyrektor przedszkola. W jej skład wchodzą:
   1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący;
   2) opiekun stażu;
   3) nauczyciel dyplomowany lub mianowany zatrudniony w przedszkolu.

Karta Nauczyciela art. 9g ust. 4 - W pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Karta Nauczyciela art. 9g ust. 5 - Na wniosek nauczyciela w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku zwiazku zawodowego.

L. Praca komisji kwalifikacyjnej, wydanie decyzji o nadaniu lub nie nadaniu stopnia awansu
   zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r. paragraf 12 - Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:
   1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
   2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w paragrafie 6 ust. 2.

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 paragraf 13:
   1. Komisja kwalifikacyjna podejmuje roztrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
  2. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych
      do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach w skali od 0 do 10. 
   3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się 
      średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3,
      odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
   4. Nauczyciel uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna
       punktów wynosi co najmniej 7.
   5. Przewodniczący komisji wydaje nauczycielowi zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji
       kwalifikacyjnej.

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r. paragraf 14:
   1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności:
       1) datę i miejsce posiedzenia komisji,
       2) imiona i nazwiska członków komisji,
       3) imiona i nazwiska osób uczestniczacych w pracach komisji w charakterze obserwatorów,
       4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz informację o udzielonych
           przez nauczyciela odpowiedziach,
       5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,
       6) średnią arytmetyczną punktów, o których mowa w paragrafie 13 ust. 3,
       7) uzasadnienie roztrzygnięcia komisji,
       8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
2. Protokóły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez dyrektora przedszkola.
    Protokóły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu
    o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
3. Dokumentację, o której mowa w paragrafie 9 ust. 4, zwraca się nauczycielowi na jego wniosek, 
    jeżeli decyzja o nadanie stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.
4. Dyrektor przedszkola zapewnia komisji kwalifikacyjnej obsługę administracyjną - biurową
    oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. 

Karta Nauczyciela art. 9g ust. 9 - komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji. Rejestr wydanych zaświdadczeń prowadzi dyrektor przedszkola.

Rozporządzenie z 1 grudnia 2004 r. paragraf 15 - W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania, zwykle większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

Karta Nauczyciela art. 9b ust. 6 - W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa
w ust. 1 dyrektor przedszkola odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

Karta Nauczyciela art 9g ust. 8 - Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed komisjami: kwalifikacyjną lub egzaminacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy:
   1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy
        z komisją kwalifiakcyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w przedszkolu,
   2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem
        się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze
        określonym w art. 9c ust. 1, pkt 2.

  

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2006-11-27 15:44:46
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2006-11-28 12:33:09
Ostatnia zmiana:2007-03-05 12:24:05
Ilość wyświetleń:5954

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij