Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Rady Rodziców


                                                                  
                                                               
                                                                                           

                    REGULAMIN  RADY  RODZICÓW

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich dzieci
    uczęszczających do Przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci chodzących
    do Przedszkola.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działaności, który nie może być
    sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

II. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

1. Rada Rodziców składa się z delegatów rad oddziałowych. W skład Rady
    Rodziców wchodzi dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego członek
    Rady Pedagogicznej.

2. Działalnością Rady Rodziców Przedszkola kierują: przewodniczący wspólnie
    z wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz skarbnikiem, tworząc Prezydium
    Rady Rodziców.
    Osoby wymienione w punkcie 2 wybierane są przez Radę Rodziców do pełnienia
    swych funkcji na jej pierwszym posiedzeniu.

3. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie trzech członków.
    Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Rodziców
.

4. Z przebiegu wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

III.  Organizacja pracy i zadania poszczególnych członków Rady Rodziców

1. Prezydium Rady Rodziców kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców i reprezentuje
    je na zewnątrz.

2. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców oraz jego zastępcy jest kierowanie całokształtem pracy Rady,
    a przede wszystkim:
    1) organizowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok
         szkolny,
    2) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady,
    3) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady,
    4) kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą Rady.

3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady oraz
    protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców.

4. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności  finansowo -
    gospodarczej Rady.

5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością pracy poszczególnych
     organów Rady z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim:
    1) dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych organówz punktu widzenia
        zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
    2) dokonywanie raz w roku kontroli finansowo - gospodarczej poszczególnych organów
         Rady w zakresie zgodności z przepisami instrukcji dotyczącej zasad prowadzenia
         gospodarki finansowej i rachunkowości Rady.

IV.  Zasady działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady,
    ze składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Wysokość minimalnej rodzinnej składki na rzecz Rady ustala się na ogólnym zebraniu
    rodziców.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w punkcie 2.

4. Rada Rodziców na wniosek nauczyciela danego oddziału, może w szczególnie
    uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości
    składki na rzecz Rady.

5. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie według swych
    możliwości.

6. Środki Rady mogą być wydatkowane na udzielanie Przedszkolu pomocy materialnej
    w zakresie realizacji programu oraz opieki nad dziećmi. 

7. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium za całokształt działalności finansowo -
    gospodarczej Rady jest skarbnik.

8. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne w banku.

9. Na drobne wydatki bieżące Rada może dysponować pogotowiem kasowym na warunkach
    ogólnie obowiązujących. Wysokość pogotowia kasowego ustala Prezydium Rady.

10. Na każdą przyjętą do kasy wpłatę wydaje się pokwitowanie. Pokwitowania prowadzi się 
     przebitkowo. Odbitka musi mieć ten sam numer co pokwitowanie wydane wpłacającemu.

11. Pokwitowania muszą być ponumerowane. Numerację blankietów pokwitowań prowadzi
     na bieżąco od nr 1 w każdym okresie obrachunkowym, z uwzględnieniem w numeracji
     symbolu właściwego roku kalendarzowego, na okładce każdego kwitariusza (bloczka)
     umieszcza się klauzulę następującej treści: Kwitariusz (bloczek) zawiera ........ blankietów
     od nr....  do nr ..... ".  Klauzule podpisują przewodniczący i skarbnik Rady lub osoby przez
     nich upoważnione.

12. Za podstawę rozliczenia wydatków powinny służyć oryginalne dowody księgowe tj. rachunki
      (faktury).

13. W razie niemożliwości otrzymania oryginalnych rachunków na udokumentowanie wydatków
     może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę,
     która dokonała wydatków oraz przez świadka tej transakcji.

14. Do ewidencji dochodów i wydatków Rady oraz ewidencjonowania wydatków służy
     uproszczona księga dochodów i wydatków. Do księgi dochodów i wydatków wpisuje się
     wszystkie operacje finansowe (w porządku chronologicznym). Zapisy ksiegowe powinny
     być prowadzone w sposób czytelny i trwały.

15. Rada Rodziców nie prowadzi gospodarki magazynowej.

V.  Sprawozdawczość i kontrola

1. Skarbnik Rady składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na
    posiedzeniach Rady Rodziców lub jej Prezydium. Na początku września następnego roku
    szkolnego przewodniczący Rady Rodziców lub osoba przez niego upoważniona składa 
    pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego za ubiegły rok szkolny
    na plenarnym posiedzeniu Rady łącznie z projektem planu finansowego na nowy rok 
   szkolny.

2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Rady powinny być zbadane przez
    Komisję Rewizyjną Rady, która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności odpowiedni
    protokół.
    O wynikach dokonanej kontroli i o nasuwających się wnioskach Komisja Rewizyjna informuje
    każdorazowo Radę Rodziców i dyrektora Przedszkola.

VI.  Postanowienia końcowe

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb.

2. Uchwały Rady Rodziców i jego organów zapadają większością głosów w głosowaniu
    jawnym, przy obecności połowy uprwnionych.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa 4 lata.

4. W przypadku nie wywiązywania sie przez członków Rady Rodziców z nałożonych na nich
    obowiązków, mogą być odwołani z pełnionych funkcji.

5. Na miejsce odwołanych członków, Rda Rodziców wybiera nowych.

6. Sprawy sporne między Radą Rodziców a dyrektorem Przedszkola lub Radą Pedagogiczną
    roztrzygane będą zgodnie ze Statutem Przedszkola. ( paragraf 18)

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2006-11-28 14:25:29
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-02-09 12:27:04
Ostatnia zmiana:2017-12-07 11:59:02
Ilość wyświetleń:1351

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij